Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/174

Trang này đã được phê chuẩn.
179
BINH PHÁP

Liên Tử nói: Phàm cách ra lệnh, nhầm nhỏ không đổi, ngờ nhỏ không thay, nói hiệu lệnh đã ra không nên thay đổi, trừ ra khi có điều lầm nhớn ngờ nhớn, cốt để cho dân tin vậy. Gia Cát Lượng cùng quân Ngụy đánh nhau, lấy số quân vắng địch với số quân đông, trong binh lính có những người đến hạn được về, Lượng không giữ lại mà cho về, nói: Điều tín không nên bỏ, thế rồi những người lính ấy đều xin ở lại để đánh nhau một trận, kết quả phá được quân Ngụy đó vậy.