Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/172

Trang này đã được phê chuẩn.
177
BINH PHÁP

Đỗ Mục rằng: Không có mưu sâu nghĩ xa, chỉ cậy sức mạnh xấn xổ mà coi khinh kẻ địch, tất bị kẻ địch họ bắt.

Vương Tích rằng: Không biết liệu địch chỉ lấy sức mà tiến, tất bị quân địch bắt, tỏ rằng sự lo ngại không ở chỗ không có nhiều quân.

Trương Dự rằng: Không biết liệu người, lại khinh địch để lấy sức mạnh mà tiến, tất sẽ bị người bắt. Tề Tấn đánh nhau, Tề-hầu nói: Ta hãy diệt họ xong sẽ ăn cơm sáng. Bèn không mặc giáp cho ngựa mà ruổi tràn, bị quân Tấn đánh bại.


Lính chưa theo bám khắn khít mà phạt thì họ không phục, không phục thì khó dùng.

Đỗ Mục rằng: Ân tín chưa thấm khắp, không nên lấy hình phạt mà bắt ép phải đều như nhau.

Trương Dự rằng: Chợt ở vào ngôi tướng súy, ân tín chưa ra khắp mọi người, đã vội lấy hình phạt để bắt phải đều nhau thì họ tức giận mà khó dùng. Cho nên Điền Nhương Thư nói: Thần vốn hèn mọn, lính tráng chưa theo, trăm họ không tin; lại Ngũ Sâm nói: Nước Tấn người tòng chính mới, chưa thể hành lệnh, đó vậy.


Lính đã theo bám khắn khít mà sự phạt không thi hành thì không thể dùng.

Tào-Công rằng: Ân tín đã nhuần, nếu không hình phạt thì chúng sẽ ngông nghênh khó dùng.

Trương Dự rằng: Ân tín thấm khắp, lòng quân đã theo, nếu mà hình phạt khoan-hoãn, thì họ ngông không thể dùng được.