Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/169

Trang này đã được phê chuẩn.
174
TÔN NGÔ

Đỗ Mục rằng: lấy thóc lúa để nuôi ngựa, giết trâu ngựa để khao quân, quân không treo nồi, đập vỡ để tỏ không thổi nữa; không thổi nữa, không về nhà ngày đêm chuyên lo việc kết lập bộ ngũ. Như thế đều là giặc cùng, định sẽ quyết một trận tử chiến.

Mai Nghiêu Thần rằng: Lấy thóc ra nuôi ngựa, giết bò để khao quân, bỏ nồi không lại thổi, dãi đầy không về nhà, đó là họ muốn quyết chiến để lấy thắng.


Rì rầm, xúm xụm, lời nói thủng thẳng, mất người.

Trương Dự rằng: Rì rầm là nói, xúm xụm là họp, thủng thẳng là châm rãi, nói quân lính họp nhau mà nói chuyện riêng, lời sẽ mà chậm, để chê trách người trên, ấy là tướng đã để mất lòng người đó.


Thưởng luôn, quẫn.

Đỗ Mục rằng: Thế lực cùng quẫn, sợ quân làm phản, thưởng luôn để cho họ đẹp lòng.

Mai Nghiêu Thần rằng: Thế cùng lo sự phản loạn, thưởng luôn để cho người vui lòng.


Phạt luôn, khốn.

Đỗ Hựu rằng: Thường làm những sự hình phạt, giáo lệnh nát nớt, ấy là làm khốn quân.

Đỗ Mục rằng: Sức người khốn quyện, không sợ hình phạt, cho nên phải phạt luôn để cho phải sợ.


Trước dữ dội mà sau sợ người, không tinh rất mực.

Lý Thuyên rằng: Trước khinh động mà sau e sợ,