Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/167

Trang này đã được phê chuẩn.
172
TÔN NGÔ

Trương Dự rằng: Phàm quân địch ngầm lui, tất bỏ dinh lều, chim chóc thấy trống, kêu đậu ở trên. Nước Sở đánh Trịnh, người Trịnh sắp chạy, quân gián điệp bảo rằng: « Lều Sở có chim », bèn thôi. Lại nước Tấn đi đánh nước Tề, Thúc Hướng nói: « Trên thành có chim, quân Tề hẳn trốn » Ấy là đặt hình ở để mà trốn đó.


Đêm hò, sợ.

Tào Công rằng: Quân sĩ đêm tối hò nhau là tướng không mạnh dạn.

Lý Thuyên rằng: Quân lính nhát mà tướng lười, cho nên sợ hãi mà gọi nhau.

Trần Hạo rằng: trong 10 người có 1 người bạo, tuy 9 người nhát, họ cũng dựa vào một người mà tự yên. Nay quân sĩ đêm tối hò nhau là bởi vì tướng không mạnh dạn. Lời họ Tào nói là phải.

Trương Dự rằng: Ba quân lấy tướng làm chủ, tướng không có đảm dũng, không làm yên ổn được quân, cho nên quân lính sợ hãi mà đêm tối hò la, như là quân Tần suốt đêm không im tiếng đó.


Quân rộn, tướng không oai trọng.

Lý Thuyên rằng: Tướng không oai trọng thì quân rộn.

Trần Hạo rằng: Tướng mà pháp lệnh không nghiêm oai dong không trọng, quân do thế mà rối loạn.

Trương Dự rằng: Trong quân nhiều lúc kinh rộn là bởi tướng không trì trọng. Trương Liêm đóng ở Trường-xã, đêm trong quân chợt loạn, cả một đồn quân đều nhốn nháo. Liêm bảo tả hữu im lặng đó tất là có kẻ gây biến, muốn làm loạn động đó thôi. Bèn truyền cho quân sĩ ngồi im, còn mình đứng ở