Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/164

Trang này đã được phê chuẩn.
169
BINH PHÁP

Toại bèn cùng họ hội thề. Bây giờ Hà-trung Tiết-độ-sứ là Hồn-Châm tâu rằng: Nếu nhà nước ta đóng binh trên cõi, định tiến đánh họ, quân rợ xin hòa, thì cũng nên tin. Nay Thổ-phồn tự đến lấn ta, không đòi hỏi gì, tự nhiên lại xin hội thề, e rằng họ không thực thà chăng. Vua không nghe nhời. Hồn Châm đem 2 vạn quân đóng ở huyện Bình-lang thuộc về Hình-châu. Đàn thề ở cách phía tây huyện này 30 dặm. Ngày 13 tháng 5, Châm đem 3 nghìn người đến họp ở đàn sở. Thổ-phồn quả mặc áo giáp ở trong mà cướp đàn.

Trần Hạo rằng: Nhân thề mà cướp, không riêng có việc ở quốc-triều (Đường) mà thôi. Tấn Sở họp ở nước Tống, người Sở mặc giáp ở trong định đánh úp Tấn, người Tấn biết, thành ra thất tín. Đây nói không có ước mà xin hòa, là tổng luận về quân của hai nước, hoặc lấn, hoặc đánh, hai bên chưa bên nào yếu kém, mà vô cố một bên xin hòa, đó tất là kẻ địch trong nước có sự ưu nguy, muốn làm cái kế tạm yên, bằng không thì biết ta có cái thế có thể mưu đồ, muốn khiến cho ta không nghi ngờ, trước hãy cầu hòa, rồi sau mới đánh khi ta không phòng bị. Thạch Lạc phá vỡ Vương Tuấn, trước hết hãy mật xin hòa hiếu, sau rồi thần phục, biết Tuấn không nghi ngờ, bèn xin sửa lễ vào triều cận, Tuấn ưng cho. Khi vào, nhân giết Tuấn mà diệt tan cơ nghiệp.

Trương Dự rằng: Vô cố xin hòa, tất có mưu gian. Hán Cao Tổ muốn đánh quân Tần, sai Lịch Tự-Cơ đem đồ báu ngọc đến lễ người tướng là Giả Kiên, tướng Tần quả muốn liền hòa. Cao-Tổ nhân khi họ trễ nải mà đánh, quân Tần đại bại. Lại tướng Tấn là Lý Củ giữ ở Huỳnh-đương, Lưu Xướng đem 3 vạn