Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/160

Trang này đã được phê chuẩn.
165
BINH PHÁP

Trương Dự rằng: Phàm việc quân tất phải phái người nom giỏi lên cao để xem nom kẻ địch, nếu thấy rừng cây rung động thì là họ đẫn cây dọn đường để đến. Hoặc có người nói: Không chỉ dọn đường cũng có khi họ dùng làm binh khí nữa, như người Tấn đẫn cây để thêm làm đồ binh khí đó.


Cỏ rả nhiều chỗ kết lại thành bức bình chắn, ngờ.

Tào Công rằng: Kết cỏ thành những bức bình, muốn làm cho ta phải nghi ngờ.

Đỗ Mục rằng: Kết cỏ thành nhiều bức chắn, muốn khiến cho ta phải nghi ngờ. Phàm chỗ cỏ rậm, thấy kết nhiều những bức bình chắn, tất là quân địch đã tránh đi, sợ ta đuổi theo nên làm ra những bức chắn như thế, để khiến mình phải ngờ là có quân phục.

Đỗ-Mục rằng: Nói kẻ địch hoặc dinh lũy chưa thành, hoặc nhổ quân lén đi, sợ ta đuổi theo hay đánh úp, cho nên kết cỏ lại làm thành những búi như kiểu có người ẩn núp, khiến ta ngờ mà không dám tiến.


Chim bay lên, phục.

Tào-Công rằng: Chim bốc cánh lên, dưới có quân phục.

Đỗ-Hựu rằng: Dưới có quân phục trú ẩn, động chạm khiến chim sợ hãi mà bay lên.

Trương-Dự rằng: Chim đương bay bằng làn đến đấy chợt bốc cánh bay cao, tất là dưới có quân phục.


Muông chạy quàng, úp.

Lý-Thuyên rằng: Bất ngờ mà đến là úp.