Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/156

Trang này đã được phê chuẩn.
161
BINH PHÁP

Đỗ Mục rằng: Sống là ánh dương, chắc là chỗ cao. Nói ở chỗ cao sáng, không có cái khí ẩm ướt thì trăm bệnh không sinh, sẽ tất thắng được.


Gò đống đê đường ở về hướng dương mà dựa bằng tay hữu.

Đỗ Mục rằng: Phàm gặp chỗ gò đống đê đường, nên ở về phía đông nam.

Mai Nghiêu Thần rằng: Tuy không phải đất cao, nhưng cũng nên mặt trước hướng về phía sáng, tay hữu dựa vào đất chắc.

Vương Tích rằng: Ở về phía nắng thì người thư thái mà đổ sắc tốt.


Ấy là cái lợi của việc dùng binh, nhờ ở sức giúp của đất vậy.

Mai Nghiêu Thần rằng: Dùng binh có lợi, nhờ ở hình thế của đất giúp cho.


Trên mưa, bọt nước đến, muốn sang sông, hãy đợi dẹp hẳn.

Tào Công rằng: Sợ sang nửa chừng mà nước chợt dấy dềnh.

Đỗ Hựu rằng: Sợ sang nửa vời mà nước dềnh, trên mưa, nước phải trong, lại thấy bọt ngàn xô đến, đó là cái điềm quân địch tạm chẹn dòng nước, muốn hại quân mình trong lúc sang nửa vời.

Đỗ Mục rằng: Nói khi qua khe ngòi, thấy ở thượng lưu có bọt chẩy xuống, đó là ở nguồn trên có mưa, nên đợi bọt hết nước yên hãy sang; nếu không, sợ sang nửa chừng mà có nước xô xuống đầy vực.