Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/155

Trang này đã được phê chuẩn.
160
TÔN NGÔ


Ấy cái lợi của bốn cuộc đóng quân.

Lý Thuyên rằng: Bốn cuộc đóng quân là đóng ở núi, nước, đầm mặn, đất bằng.


Phàm quân ưa cao mà ghét thấp.

Mai Nghiêu Thần rằng: Cao thì sảng khải, sẽ được yên hòa, mà cũng tiện thế: thấp thì ẩm ướt, sinh ra tật bệnh cũng khó chiến đấu.

Trương-Dự rằng: Ở cao thì tiện trông ngắm, lợi ruổi giang, ở thấp thì khó giữ bền, dễ sinh bệnh.


Quý dương mà rẻ âm.

Đỗ Hựu rằng: Phía nam núi là dương, phía bắc núi là âm.

Vương Tích rằng: Ở lâu tại chỗ ẩm thấp thì sinh bệnh tật và nát quân khí.

Trương Dự rằng: Đông nam là dương. tây bắc là âm.


Nuôi sống mà ở chắc.

Mai Nghiêu Thần rằng: Nuôi sống là tiện chỗ cỏ nước, ở chắc là lợi đường lương thực.

Vương Tích rằng: Nuôi sống là nói về cỏ, nước lương thực, ở chắc là nói dựa vào hình thế vững chãi.

Trương Dự rằng: Nuôi sống là bảo đóng ở chỗ tiện bề cỏ nước, chăn thà, ở chắc là bảo dựa chỗ cao trội mà đóng.


Quân không trăm bệnh, ấy rằng tất thắng.

Lý Thuyên rằng: Phàm người ở chỗ thấp tất sinh tật dịch, chỉ chỗ cao sáng là nên ở.