Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/153

Trang này đã được phê chuẩn.
158
TÔN NGÔ


Đó là cách đóng quân trên nước.

Mai-Nghiêu-Thần rằng: Đóng ở trên nước nên biết năm điều ấy.

Trương-Dự rằng: Phàm lập trận gần nước, đều gọi là quân ở trên nước. Cự địch ở trên nước, nên lấy năm điều trên làm phép.


Qua đầm nước mặn, phải đi mau đừng ở.

Trần Hạo rằng: Chỗ nước mặn, cỏ nước đều xấu, lầm lội không thể đóng quân. Sách Tân-huấn nói: Đất đầm nước mặn, không sinh ngũ cốc, là thế.

Giả-Lâm rằng: Chỗ đất mặn, phần nhiều không có cỏ nước, không nên ở lâu.


Nếu giao quân ở trong đầm mặn, tất phải nương cỏ nước mà dựa cây cối.

Tào-Công rằng: Nói bất đắc dĩ mà cùng quân địch gập ở trong đầm mặn.

Đỗ-Hựu rằng: Nói bất đắc dĩ cùng quân địch đánh nhau trong đầm mặn, nên dựa vào chỗ nhiều cây cối làm kế giữ bền, bởi địa lợi có giúp cho việc binh lắm.

Lý-Thuyên rằng: Kíp quá không kịp, phải chiến thì dựa núi nương cây. Chỗ nước có cây cỏ thì không sợ chìm đắm.

Trương Dự rằng: Bất đắc dĩ phải hội binh ở chỗ ấy, tất phải nương gần cỏ nước để tiện kiếm củi và múc nước, dựa bên cây cối để làm thế hiểm trở.


Đó là cách đóng quân đầm mặn.

Mai Nghiêu Thần rằng: Đóng ở đầm mặn nên biết hai cách ấy.