Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/152

Trang này đã được phê chuẩn.
157
BINH PHÁP

Mai Nghiêu Thần rằng: Trên nước cũng nên chiếm chỗ cao, mà ngảnh về hướng nắng.

Trương Dự rằng: Hoặc bầy trận bên bờ, hoặc đỗ thuyền trên nước, đều nên ngoảnh chỗ nắng mà ở chỗ cao.


Không đón dòng nước.

Tào-Công rằng: Sợ họ tưới dội.

Đỗ-Hựu rằng: Sợ họ tưới dội vào mình. Đón dòng nước, tức là mình ở hạ-lưu, không nên ở hạ-lưu người ta, vì sợ dòng nước tuôn chẩy, người ta bỏ thuốc độc ở thượng-lưu chăng.

Đỗ-Mục rằng: Nước chẩy chỗ thấp, mình không nên đóng quân ở chỗ ty-hạ, sợ kẻ địch khơi tháo mà làm ngập mình, tức trên này nói trông sống ở cao đó. Gia-Cát Vũ-Hầu nói: Trận bầy trên nước, không đón dòng xuôi. Đây nói thuyền mành quân ta cũng không nên đỗ ở hạ lưu, sợ quân địch thuận dòng kéo xuống bức-bách.

Giả-Lâm rằng: Chỗ đất nước chẩy, quân địch có thể dội quân ta, có thể thả thuốc độc. Có người nói: Đón dòng mà đóng quân, là điều kiêng kỵ của nhà binh.

Trương-Dự rằng: Đất thấp đừng ở, sợ họ tháo nước vào mình, đánh nhau bằng thuyền cũng không nên ở phía hạ-lưu, vì họ xuôi mình ngược, không được thuận tiện lại sợ họ bỏ thuốc độc ở thượng lưu nữa. Quan Lệnh-doãn nước Sở chống cự nước Ngô, bói việc giao chiến, được quẻ không tốt. Tư-mã Tử-Ngư nói: « Ta được thượng-lưu. việc gì chẳng tốt ». Bèn quyết chiến, quả thắng. Ấy việc đóng quân, nên ở thượng-lưu vậy.