Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/151

Trang này đã được phê chuẩn.
156
TÔN NGÔ

Đỗ Mục rằng: Sở Hán giữ nhau, Hạng Vũ tự đánh Bành Việt, sai Đại tư-mã Tào Cửu giữ Thành cao, Quân Hán khiêu chiến, Cửu sang sông Ty-thủy để đánh, quân Hán đợi cho sang đến nửa vời rồi đánh cả phá được.

Mai Nghiêu Thần rằng: Quân địch mới đến đón ở bến nước thì họ không sang sông.


Muốn chiến đấu, đừng dựa bến nước mà đón khách.

Đỗ Mục rằng: Nói ta muốn giao chiến, đừng nên đón quân địch ở bên cạnh sông, sợ địch ngờ ta mà không dám sang sông. Nghĩa cũng giống trên, chỉ khác một đàng nói khách, một đàng nói chủ.

Vương Tích rằng: Ta thấy giao chiến là có lợi, thì nên đóng cách xa bờ sông, khiến địch sang qua mà cùng mình giao chiến.

Trương Dự rằng: Ta muốn giao chiến đừng đón kẻ địch ở bờ sông, sợ họ không sang. Ta không muốn giao chiến, thì chống giữ ngay bên cạnh sông, khiến họ không sang được. Tướng Tấn là Dương Xử-Phủ cùng tướng Sở là Tử-Thượng đóng quân ở giáp sông Trì-thủy, Xử-Phủ kéo quân lui, muốn để cho quân Sở sang sông, Tử-Thượng cũng kéo quân lui, muốn để cho quân Tấn sang sông, thế rồi hai bên cùng không đánh nhau nữa mà về.


Trông sống, ở cao.

Tào Công rằng: Trên nước cũng nên đóng chỗ cao, trước mặt trông xuống nước, sau lưng dựa vào gò đống.