Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/148

Trang này đã được phê chuẩn.

IX

Thiên Hành quân

Tào-Công rằng: Nói chọn chỗ tiện lợi mà hành quân.

Vương Tích rằng: Hành quân nên kiếm chỗ thuận tiện, xét rõ địch tình.

Trương Dự rằng: Biết lẽ biến của chín thế đất, rồi sau mới có thể chọn lợi mà hành quân, cho nên thiên này ở dưới thiên Cửu biến.


Tôn-Tử nói: Phàm đóng quân và xét địch.

Vương Tich rằng: Việc đóng quân gồm có 4, việc xét địch gồm có 31.

Trương Dự rằng: Từ câu vượt núi dựa hang đến câu quân phục quân gian ẩn náu, là việc đóng quân, từ câu quân địch gần mà im lặng đến câu tất phải xét kỹ là việc xét địch. Xét là xem xét liệu tính.


Vượt núi dựa hang.

Lý Thuyên rằng: Quân là bên mình, địch là bên giặc. Xem chỗ nương chỗ đóng thì cái số thắng bại, cái thế mình người có thể biết được. Vượt núi để giữ thế hiểm, dựa hang vì gần nước và cỏ. Này dàn dinh lũy tất trước phải chia binh giữ chỗ hiểm yếu, thả lừa ngựa, thu củi đuốc, rồi sau mới yên.