Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/134

Trang này đã được phê chuẩn.
138
TÔN NGÔ


Đất thông hợp giao.

Tào Công rằng: nói giao kết với chư hầu.

Lý Thuyên rằng: chỗ đất giao thông bốn mặt là nơi liên kết với chư hầu.

Giả Lâm rằng: kết với chư hầu để làm thế viện trợ.

Mai Nghiêu-Thần rằng: chỗ đất thông đồng bốn mặt, tiện đi lại với nước bên cạnh, thì nên kết mối giao tình.

Họ Hà rằng: thiên dưới nói Đất thông ta sẽ kết lấy chặt, nói giao kết chư hầu khiến được bền chặt.


Đất tuyệt không ở.

Lý Thuyên rằng: chỗ đất không có suối giếng, súc vật, củi rác, là đất tuyệt, không nên ở đấy.

Giả Lâm rằng: núi hang hiểm hóc, trước không đường thông là tuyệt, nên đi mau chứ đừng ở.

Trương Dự rằng: đem quân ra khỏi nước, vượt khỏi cõi là đất tuyệt, cái đất nguy tuyệt lại quá đất nặng[1], nên không nên lần lữa ở lâu.


Đất vây thì mưu.

Tào Công rằng: nói nẩy ra cái mưu lạ.

Giả Lâm rằng: ở giữa chỗ bốn bề hiểm trở, gọi là đất vây, địch có thể đi lại, mình thì khó ra vào, ở đất ấy nên đặt sẵn mưu lạ, khiến kẻ địch không thể làm nguy cho mình mới có thể được.

Họ Hà rằng: Thiên dưới cũng nói đất vây thì mưu, nói ở đất gian hiểm, cùng địch chống nhau, nên dùng mưu kỳ hiểm quỷ quyệt sẽ không đến nỗi bại.


  1. Đất nặng sẽ xem ở dưới này.