Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/118

Trang này đã được phê chuẩn.
122
TÔN NGÔ


Lấy chia hợp làm biến hóa.

Đỗ-Mục rằng: chia hợp là hoặc chia hoặc hợp để làm hoặc kẻ địch, xem cái hình ứng lại vói ta thế nào, rồi sau mới có thể biến hóa để lấy phần thắng.

Trương-Dự rằng: hoặc chia tan cái hình ra, hoặc tụ họp cái thế lại; đều nhân sự động tĩnh của bên địch mà làm ra sự biến hóa. Hoặc nói: biến là bảo kỳ chính biến hóa khiến quân địch không biết đâu mà lường, cho nên Binh-pháp của Vệ-công nói rằng: binh tan thì lấy hợp làm kỳ, binh hợp thì lấy tan làm kỳ, ba lần ra lệnh, năm lần nhắc rõ, ba lần tan, ba lần hợp, lại trở về với chính.


Cho nên nhanh nhẹn như gió.

Lý-Thuyên rằng: nói sự tiến thoái, đến thì không có vết mà lui thì rất nhanh.

Mai Nghiêu-Thần rằng: đến không có hình tích.

Trương-Dự rằng: sự đến nhanh nhẹn, tới đâu lướt đấy.


Thong thả như rừng.

Tào-Công rằng: khi không thấy mối lợi.

Họ Mạnh rằng: nói khi đi thong thả cũng phải có hàng lối như rừng để phòng sự đánh úp.

Trương-Dự rằng: khi đi thong thả thì như cây trong rừng, hàng lối râm rắp, nói khi chưa thấy cái lợi. Úy-liêu-tử rằng: nặng thì như núi như rừng, nhẹ thì như pháo như đuốc.


Lấn cướp như lửa.

Đỗ-Hựu rằng: Nói sự mãnh liệt.