Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/109

Trang này đã được phê chuẩn.

VII

Thiên Quân tranh

Tào-Công rằng: Hai quân tranh thắng.

Lý Thuyên rằng: Tranh là giành lấy mối lợi. Hư thực đã định rồi mới có thể cùng người tranh lợi.

Trương Dự rằng: Lấy quân tranh làm tên là bảo hai quân đối nhau để cùng tranh lợi. Trước biết rõ hư thục của người và ta, rồi sau mới có thể cùng người tranh thắng, cho nên thiên này ở dưới thiên Hư-thực.


Tôn-tử nói: Phàm phép dùng binh, tướng chịu mệnh ở vua.

Lý Thuyên rằng: Chịu mệnh ở vua là vâng theo sự trù toán ở chốn miếu-đường, để kính làm sự trừng phạt của giời.

Trương Dự rằng: Chịu mệnh của vua, đánh kẻ bạo nghịch.


Hợp quân tụ chúng.

Tào-Công rằng: Tu người nước, kết hàng ngũ tuyển bộ khúc, lập trại làm trận quân.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Tụ người trong nước, hợp để làm quân.