Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/108

Trang này đã được phê chuẩn.
111
BINH PHÁP

Cho nên binh không có thế thường[1].

Mai Nghiêu-Thần rằng: Phải ứng với bên địch mà làm ra thế.

Trương-Dự rằng: Bên địch có biến động, cho nên mình không thể có cái thế thường lúc nào cũng như lúc nào.


  1. Thường là nhất định, lúc nào cũng như lúc nào.