Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/107

Trang này đã được phê chuẩn.
110
TÔN NGÔ


Hình binh tránh chỗ thực mà đánh chỗ hư.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Lợi như vậy.

Trương-Dự rằng: Nước xuống chỗ thấp thì thuận, binh đánh chỗ hư thì lợi.


Nước nhân đất mà đánh thành dòng.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Thuận thế cao thấp.

Trương-Dự rằng: Vuông, tròn, vậy, thẳng, nhân đất mà thành hình.


Binh nhân địch mà làm lấy thắng.

Đỗ-Hựu rằng: Nói nước nhân đất nghiêng chếch mà đánh thành dòng, binh nhân địch thiếu hở mà xoay lấy thắng.

Lý-Thuyên rằng: Không nhân cái thế của bên địch thì xoay lấy thắng làm sao được. Này khinh-binh[1] không thể kéo dài, mình cứ giữ vững không đánh tất họ phải bại, trọng binh thì khiêu khích để cho họ ra, binh nóng giận thì mình làm nhục, binh khỏe mạnh thì mình trì hoãn, tướng hợm thì mình nên khiêm nhún, tướng tham thì mình nên nhử mồi tướng hay ngờ thì mình nên làm kế phản gián, cho nên phải nhân bên địch mà làm lấy thắng.

Họ Hà rằng: Nhân địch mạnh yếu mà thành công.

Trương-Dự rằng: Hư thực mạnh yếu, tùy bên địch mà xoay lấy phần thắng.


  1. Quân nhanh nhẹn kéo đi không mang theo nhiều đồ lương thực khí giới; trọng binh thì trái lại.