Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/103

Trang này đã được phê chuẩn.
106
TÔN NGÔ

Vương Tích rằng: Đây Vũ xem thời mà liệu địch. Nói quân Việt tuy nhiêu, nếu không biết khéo cứu nhau, cũng chẳng ích gì cho sự thắng bại.


Cho nên nói rằng thắng có thể làm được.

Họ Mạnh rằng: Nếu quân địch không biết chỗ chiến, ngày chiến thì sự ta thắng trận có thể thường có.

Trương Dự rằng: Sự làm nên thắng là ở ta. Thiên Hình nói: Thắng có thể biết mà không thể làm. nay nói thắng có thể làm là cớ làm sao? Bởi Thiên Hình là bàn về cái thế đánh giữ, nói kẻ địch nếu có phòng bị thì ta không thể nhất định làm lấy thắng được; nay thì lấy quân Việt mà nói, liệu người Việt tất không thể biết được chỗ chiến ngày chiến, cho nên nói rằng có thể làm.


Quân địch tuy nhiều, có thể khiến họ không đấu chiến.

Họ Mạnh rằng: Địch tuy nhiều binh, nhưng ta biết đặt ra nhiều sự biến trá để chia hình thế của họ, khiến không thể hợp sức lại được.

Đỗ Mục rằng: Lấy bốn việc dưới đây mà suy lường, quân địch tuy nhiều, cũng khiến không thể cùng ta tranh chọi được.

Trương Dự rằng: Ta chia tan các thế của họ, khiến không được đều sức cùng tiến thì tranh chọi với ta sao được.


Cho nên liệu tính mà biết cái kế đắc thất.

Họ Mạnh rằng: Liệu tính tình hình bên địch, xem sự thi vi của họ thì có thể biết được cái cơ màu.