Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/1

Trang này đã được phê chuẩn.


NGÔ VĂN TRIỆN
DỊCHTÔN NGÔ
BINH PHÁP


Chính văn của Tôn-Vũ và Ngô-Khởi
Bọn Tào Tháo—Mười người chú thích
Chiến-thuật – Thuật làm tướng(Biết người biết mình,
trăm trận đánh, trăm
trận thắng — Tôn-Vũ)
TỦ SÁCH DỊCH
TRÚC-KHÊ THƯ-XÃ
194, — Hàng Bông — Hà - Nội