Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/38

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 36 —
 1. Hổ phụ sanh hổ tử.
  Nghĩa là cha cọp sanh con cọp, cha dữ sanh con dữ.
 2. Họa hổ bất thành.
  Vẽ cọp không nên. Mưu sự không rồi, tính việc không xuôi.
 3. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhơn tri diện bất tri tâm.
  Vẽ hàm vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt chẳng biết lòng.
 4. Họa hổ loại cẩu.
  Vẽ cọp giống chó. Nghĩa là làm khéo hóa vụng,
 5. Họa khởi ư tiêu tường.
  Họa dấy nơi buồng the, nghĩa là họa gây tại trong nhà, đều bỡi mình không biết xử trí.
 6. Họa lai thần ám.
  Họa tới tối trí khôn. Hễ mình lâm hoạn thì tính không ra đều. Có câu đối rằng : Phước chí tâm linh.
 7. Họa phù thân đái.
  Vẽ bùa mà đeo cho mình, nghĩa là tư lịnh.
 8. Họa phước vô môn, di nhơn tự triệu.
  Họa phước không cữa, một tại người vời. Hễ làm phước thì phước tới cho, làm dữ thì dữ tới cho.
 9. Họa xà thiêm túc. (Vẽ rắn thêm chưn).
  Nghĩa là không có làm cho có, hoặc có nghĩa là thêm việc ; xà bổn vô túc, hữu túc phi xà, nghĩa là vốn rắn không chưn, có chưn không phải rắn.
 10. Hỏa thượng thiêm du.
  Trên lửa thêm dầu, nghĩa là khích gan, chọc giận hay là gây thêm sự dữ.
 11. Hoạch tội vu thiên vô sở đảo dã.
  Mắc tội với trời, không chỗ cầu vậy, có câu rằng : Thiên tác nghiệt, du khả vi, tự tác nghiệt bất khả huật. Cố ý nghịch mạng trời, cam lòng làm dữ thì hóa ra buông lung, hung ác, cho nên không còn chỗ cầu cứu.
 12. Hoạn đắc hoạn thất.
  Chưa đặng lo cho đặng, đặng rồi lại sợ mất, cả đời bo bo một sự đặng mất.
 13. Hoạn bất tài, hà hoạn vô dụng.
  Sợ không có tài, sợ gì không dụng ; người có tài thì chẳng ai bỏ, có tài mà không thấy dụng thì là chưa gặp thì.
 14. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn.
  Vì Hoàng thiên chẳng phụ bạc lòng người tốt. Hễ làm lành thì sẽ gặp lành.
 15. Hoạnh tài bất phú.
  Nghĩa là của phi nghĩa không bền hay là không làm giàu cho ai.