Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/94

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CÁC SÁCH DÙNG ĐỂ KÊ CỨU
LISTE DES OUVRAGES CONSULTÉS PAR L'AUTEUR


ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Tiền biên
ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Chánh biên
VIỆT NAM LƯỢC-SỬ của Trần-trọng-Kim
GIA-ĐỊNH THONG-CHÍ của Trịnh-hoài-Đức
HISTOIRE D'ANNAM P. Charles Maybon
HISTOIRE D'ANNAM P. Pétrus Ký
DESCRIPTION DE GIA-ĐỊNH P. Capitain-Aubaret
BULLETIN DES AMIS DU VIEUX HUẾ.


Bộ GIA-LONG-TẨU-QUỐC nầy tác-giả giử
bản quyền, cấm không ái được dịch diễn
ra mà hát mà không xin phép tác-giả


TOUS DROÍT RÉSERVÉS