Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/78

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 308 —

Nguyễn-hữu-Thoại với Cao-phước-Trí ở đâu, cớ sao chẳng thấy.

Trần-xuân-Trạch tâu rằng:

— Tâu chúa-thượng, Nguyển-hữu-Thoại và hai tôi khi vâng lịnh chúa-thượng lên tới Caoman, bổng gặp một đội quân Annam, nói rằng quân Tây-sơn đã đem binh đánh với Hồ-văn-Lân một trận phía trên Châudoc, nhưng Hồ-văn-Lân thất trận, rồi quân Tây-sơn kéo lên mà bảo hộ Caoman.

Nguyển-Vuơng nghe nói thì sẩu mặt ngó Trần-xuân-Trạch và hỏi cách nóng nảy rằng:

— Hồ-văn-Lân đã bại trận, quân Tây-sơn đã lên bảo hộ Cao-man rồi sao?

— Tâu chúa-thượng, quân Tây-sơn đã bảo hộ Caoman rồi, và vua Cao-man đã phục tùng theo nó. Không dám chống cự chi hết.

— Rồi sao nữa? các ngươi đã qua Xiêm chưa?

— Tâu chúa-thượng, chúng tôi đi mới đặng hai phần đường mà thôi.

— Sao lại đi mới đặng hai phần đường mà thôi?

— Tâu chúa thượng, chúng tôi đi mới khỏi núi Tà-lơn một đổi, vừa qua đèo Xuyên-bù-nốc, xảy gặp tướng Tây-sơn hiệp với Caoman đem binh ngăn cản.

— Vậy thì các ngươi phải trở về, không đi đặng sao?

— Tâu chúa-thượng, chúng tôi phải cự chiến cùng nó một trận tại đèo Xuyên-bù-nốc.

— Nguyển-Vuơng nghe nói liền nheo mày mà trong lòng hồi hộp rồi hỏi tiếp rằng: