Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/18

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 246 —

biển, thấy liền lập tức trở về, báo tin cho quan thủy sư Đô-đốc Huỳnh-thiên-Lộc hay, đặng tâu cùng chúa thượng.

Huỳnh-thiên-Lộc liền lật đật vào triều xin ra mắt Đức Nguyễn-vương và tâu cho ngài hay rằng, thuyền giặc Tây-Sơn đã gần tới Cần-giờ hãi khẫu.

Đức Nguyễn-vương nghe báo tin giặc, thì ngó châm chỉ Huỳnh-thiên-Lộc mà hỏi rằng:

— Quan Đô-đốc hay tin ấy đã bao giờ?

— Tâu chúa thượng, đội quân tuần phòng dọc theo mé biển, mới về báo tin ấy cho tôi hay đây, nên tôi vội vã vào tâu cho Chúa-thượng rõ.

— Số chiến thuyền của Tây-Sơn được bao nhiêu, Đô-đốc có rỏ chăng?

— Tâu Chúa-thượng, theo lời đội quân tuần thám nói cã thảy ba đạo chiến thuyền, độ chừng gần hai trăm chiếc.

— Trong ba đạo chiến thuyền ấy, có thuyền lớn mấy chiếc, và thuyền nhỏ bao nhiêu?

— Tâu Chúa-thượng, trong ba đạo chiến thuyền ấy, có sáu chiếc đại chiến hạm[1], còn bao nhiêu thì thuyền nhỏ.

Đức Nguyển-vương ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi rằng:

— Trong ba đạo chiến thuyền ấy cã thảy độ binh ước được bao nhiêu?

Huỳnh-thiên-Lộc ngó xuống đất suy nghỉ một chút rồi đáp rằng:


  1. Đại chiến hạm là tàu lớn.