Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/61

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 129 —

HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Đổ thanh-Nhơn chinh phục Cao-man

Hoàng-Nặc-Vinh vĩnh biệt Băng-Nhả


Đức Nguyển-Ánh nghe Chiêu-căng-Mu nói, thì day lại hõi rằng:

— Bây giờ Hoàng-Hậu và Hoàng-Tữ ở đâu?

— Bẩm đại Nguyên-soái. Hoàng-Hậu và Hoàng-Tử của tôi, còn ở tại Long-xuyên trú ngụ.

Đức Nguyển-Ánh nói: vậy thì Hoàng-Hậu và cung-quyến phãi ở tại Saigon tạm trú ít ngày, đặng chờ ta dẹp yên quân nghịch là Nặc-Vinh, rồi chừng ấy ta sẽ cho đưa về rước, nói rồi liền truyền cho quan lể-bộ, phãi sắm sửa một chổ cung viện trong thành, và bão rước Hoàng-Hậu cùng cung-quyến vào thành ngơi nghỉ, rồi hạ lịnh sai quan chưỡng-dinh là Đổ-thanh-Nhơn, Dương-công-Trừng, với Hồ-văn-Lân đem ba ngàn binh mả tấn lên Cao-man, còn Chiêu căng-Mu, lảnh một đội quân làm tiền phong dẫn lộ. Lúc nầy nằm tháng sáu năm Kỷ-hợi (1779).

Chiêu-căng-Mu thấy Đức Nguyễn-Ánh chịu cho cứu binh, và tiếp đãi Hoàng-Hậu cùng cung-quyến cách lể nghi tữ tế, thì hết lòng khâm phục rồi khấu đầu cãm ơn.

Đổ-thanh Nhơn lãnh mạng tấn binh lên Cao-man, chẳng đầy năm ngày, đả tới Nam-vang địa phận.

Nặc Vinh nghe Đổ-thanh-Nhơn lên, thì lập tức đem binh kháng cự, bị Đỗ-thanh-Nhơn đánh một trận, giết chết chẳng biết bao nhiêu, binh Cao-man