Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/42

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 110 —

Tiệc bày thưởng tướng khao binh,
Ầm ầm trống trận rập rình nhac quân.

Đức Nguyễn-Ánh thân phục đặng Saigon và các xứ trong Nam-kỳ nầy rồi, lên làm Đại Nguyên-soái, ngày đêm lo chấn chỉnh binh nhung, sửa sang chánh-trị, sai người ra Bình-thuận, Khánh-hòa, chiêu mộ nhơn dân, đem vào Gia-dinh, đặng cho khẫn ruộng khai rừng, mỡ mang bờ cõi, và đặt quan coi trưng thâu thuế-khóa, tích súc binh lương, chế tạo thuyền, đặng phòng khi cự chiến với quân Tây-sơn Nguyển-Nhạc.


HỒI THỨ MƯỜI

Nặc-Vinh dấy loạn giết Hoàng-huynh

Nguyển-Ánh sai binh cứu Chơn-Lạp


Cây nhuộm lá xanh, đào phơi nhụy đỏ, thắm thoát thiều quang trong chín chục, ngày lại qua con én đưa thoi: mơ màng điệp trướng trót năm canh, đêm xẩn bẩn tiếng gà giục thúc, rượu tiễng chúc tỉnh say say tỉnh, giọng ôn-tồn to nhỏ nhỏ to, lời riêng riêng những dặn dò, nỉ non lúc chuyện khi trò hỏi hang; Nàng ôi thức ngũ hởi nàng, lầu-tây nguyệt xế điện-vàng tảng canh.

Nàng nghe chăng? dậy, dậy, sáng rồi sao? sáng rồi, — quốc-vương sấm sữa chưa? — đả sẵn sàng hết cả, — nầy rượu Hồng-cúc đây quốc-vương uống thêm một ly, uống thêm một ly nửa nào, —