Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/39

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 107 —

minh, và thông tri thời vụ, nay đã sa cơ thất thế, binh bại thành vong rồi, tôi không nở lấy hình luật mà sát hại một người tài năng, võ dỏng như tướng-quân, vậy xin tướng-quân giải giáp qui hàng, thì ngày kia tướng-quân củng đặng phong hầu tước vị, xin tướng-quân nghĩ lại.

Tư-khấu-Oai nghe Đỗ-thanh-Nhơn nói bấy nhiêu lời, liền cười gằn một tiếng, rồi nghiêm sắc mặt mà đáp rằng:

— Ta chẵng phãi là một đứa húy tử tham sanh, như mấy đứa nhát gan kia, mà người phòng đem lời khuyến dụ, ta đã nói cùng ngươi rằng: chừng nào sông Saigon nầy cạn, thành Qui-nhơn kia tan, thì ngươi sẻ nói sự ấy cùng ta, bây giờ đây dầu ngươi nói gãy lưởi, ta củng chẳng thèm nghe đâu, ngươi hãy chém ta đi, đừng nói với ta mà uỗng công vô ích.

Đổ-thanh-Nhơn khuyến dụ hết sức không được, rốt cuộc rồi phải đem ra trước vàm Bến-nghé mà xử trãm.


HỒI THỨ CHÍN

Lập tướng đài tôn soái Nguyễn-Ánh.

mở đại tiệc thưỡng khao quân sỉ.


Đây nói lại khi Tỗng-đốc-Châu trấn thủ tại thành Saigon, nữa đêm bị Đỗ-thanh-Nhơn đem một đạo binh đi bọc ngã tắc, áp xuống vây thành, Tỗng-đốc-Châu cự chiến không lại, liền bỏ thành đem gia quyến với ít tướng tâm phúc, theo thường bộ, chạy về Qui-nhơn mà tị nạn.