Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/31

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 99 —

Nguyễn-hửu-Thoại chẵng cho bắn lại, cứ truyền quân lấy khiên đở đạn ngăn tên, để chúng nó bắn riết một hồi cho mệt mõi tay chơn, hết đạn lơi cung, rồi mới truyền quân xông vào và bắn lại, tên đạn bay ra như mưa, chừng xáp lại gần, Nguyễn-hửu-Thoại hô lên một tiếng, các tướng sỉ đều rần rần nhảy qua thuyền giặc, lớp chém lớp đâm, quân giặc thấy thế cự địch không kham, liền bỏ giáo quăng gươm, mà xin hàng đầu qui phục.

Trận nầy Nguyễn-hữu-Thoạt đoạt thâu lương thảo khí giới rất nhiều, bắt đặng binh giặc hàng đầu hơn ba trăm, và lấy đặng bốn năm chục chiến-thuyền vận tải.

Tướng Tây-sơn là Phạm-Ngạn thấy đạo tiền phong đã bại trận, còn đạo vận tải lại bị đoạt hết lương thuyền, thì thối chí ngả lòng, kế nghe tin báo rằng: Nguyễn-hửu-Thoại đã độ binh lên bờ, và kéo vào Long-Hồ mà chận đường hậu lộ, thật là một cuộc chiến tranh dử dội, tứ hướng bao vi, mặt tiền thì Tôn-thất-Hội đem binh rược theo, phía hửu thì Nguyễn-huỳnh-Đức bọc hông đánh tới.

Phạm-Ngạn thấy cái hiện tượng binh cùng thế bức, thì biết bao là táng đởm kinh hồn, rồi thấm tính lặng suy, trong ba mươi sáu chước, chước gì là hay, chỉ còn một chước dỉ-đào vi thượng thì mới đặng, đó rồi lập tức truyền quân thối lại, nhỗ trại cuốn cờ, cứ việc lước bụi băng đồng, mạnh ai nấy chạy.

Tôn-thất-Hội và Nguyễn-huỳnh-Đức đem binh ngày đêm rược theo không nghỉ.