Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/3

Trang này cần phải được hiệu đính.

GIA-LONG TẨU-QUỐCQUYỂN THỨ NHÌ

HỒI THỨ NĂM

Nơi thạch động ra tay xạ tiếng;

Chốn sơn đầu tạm bước đình quân.


Nguyển-hữu-Thoại thỉnh-thoãng theo sau, nghe hai tên ấy cải lẩy cùng nhau, thì chúm chím miệng cười, rồi nghỉ thầm rằng: thuở nay những tưởng rằng quân cướp thì đều là kẻ bạo tàn dốt nát, chẵng dè ngày nay củng có quân cướp mà biết chử nghỉa văn-chương. Vậy chắc hai tên nầy là tướng cướp chẳng sai, âu là mình phải theo coi chúng nó đi đâu cho biết. Nói rồi sẻ lén đi theo, khi núp theo mấy bụi cây cao lá rậm, lúc thì ẩn theo mấy hòn đá kẹt non.

Kế thấy hai tên ấy đi tới một chổ thạch động rất to, trước thạch động có một sân rộng đất bằng, ngoài sân có để một bàn dài, trên bàn có sẳn sàng chén dỉa và ly rượu, hai bên sân có cậm bốn cây đèn chai, đốt lên sáng rỡ.

Hai tên ấy khi lên tới thạch động, thì đả có bãy tám người trai, hình thù vậm vỡ, mỗi người đều có dắc một ngọn đao bên lưng, ngoài cửa xơn xao bước vô, lại đứng hai bên sân và hỏi rằng: Đại-ca