Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/22

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 90 —

mà tấn vào Gia-định, và ngài bão Lê-văn-Quân phãi lập tức đem mật chỉ truyền cho Đổ-thanh-Nhơn rằng: phãi đem một đạo binh đánh lấy Biên-hòa, và một đạo bọc theo ngã Thủ-dầu-Một mà kéo xuống, đặng hội binh cùng ngài mà đánh lấy Gia-định.

Châu-văn Tiếp nghe Nguyển-hửu-Thoại nói rồi, thì liền bão Lê-văn-Quân thằng ngựa gát yên, đi với bốn tên quân nhơn ra Bình-Thuận, truyền cho Đổ-thanh-Nhơn phải y lịnh thi hành lập tức, rồi day lại nói với Nguyển-hữu-Thoại rằng:

— Vậy xin tướng quân trở về thông tin cho Điện-Hạ hay rằng: tôi đả chỉnh đốn quân sỉ sẳn sàng, và sẽ y kỳ, đem binh thuyền đến Long-Xuyên mà tiếp giá.

Nguyển-hữu-Thoại hõi: Hiện bây giờ tướng quân có đặng binh thuyền bao nhiêu?

Châu-văn-Tiếp nói: Hiện bây giờ tôi có ba ngàn quân nghĩa dõng, và ba chục chiến thuyền nhõ đễ đi trong sông còn binh của Điện-Hạ bây giờ đặng bao nhiêu, xin tướng quân nói cho tôi rỏ.

Nguyển-hữu-Thoại nói: Hiện bây giờ đã có một ngàn binh bộ ở Cà-mau, và các đạo binh nghĩa dõng ở Hà-tiên và Rạch-giá cũng được một ngàn nữa, còn năm trăm binh thủy đương ỡ cù-lao Thổ-Châu, cả thãy độ chừng hai ngàn năm trăm binh bộ và binh thủy. Nói rồi liền từ giã Châu-văn-Tiếp đặng trỡ về bẩm lại cho đức Nguyển-Ánh rõ.

Đây nói về đạo binh cũa Đổ-thanh-Nhơn ở ngoài Bình-Thuận kéo vô đi ngả đường rừng, bổng gặp