Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/21

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 89 —

Châu-văn-Tiếp[1] và Lê-văn-Quân[2] lật đật bước ra, thấy người ấy là Nguyển-Hữu-Thoại thì mừng rở dắc vô thính đường và hỏi rằng:

— Điện-Hạ và cung quyến của ngài đều được bình yên vô dạng chăng?

Nguyển-hữu-Thoại nói: Ngài và cung quyến ngài cả thảy đều bình yên.

Châu-văn-Tiếp hỏi: Nay tướng quân đến đây có việc chi cẫn cấp chăng? Xin nói cho tôi rõ chút.

Nguyển-hữu-Thoại nói: Tôi vâng lịnh Điện-Hạ đến đây thông tin cho tướng quân hay rằng: Hiện thời bây giờ Điện-Hạ đả trở lại Cần-thơ rồi, ngài định trong mười lâm ngày nữa, thì các binh sỉ ở cù-lao Thổ-châu sẻ về hiệp với các đạo binh nghỉa dỏng ở Hà-tiên, Châu-đốc, đặng tấn lên thâu phục Long-xuyên và các miền kế cận.

Vậy tướng quân phải chỉnh đốn binh sỉ sẳn sàng và phải đem một đội chiến thuyền đến Long-xuyên, đặng ngài độ binh qua địa phân Sa-đéc, rồi sẽ trực chỉ xuống Long-hồ, còn tướng quân thì phãi đem binh đánh lấy Mỷ-tho, rồi hiệp binh cùng ngài


  1. Theo sử ta và histoire d'annam của Charles maybon nói: Châu-văn-Tiếp quê quán ở Phú-yên, sau nghe Tây-sơn dấy loạn, đem binh ra giúp chúa Nguyễn, vua Duệ-Tôn, khi Duệ-Tôn bị Tây-sơn giết, thì Châu-văn-Tiếp ỡ Trà-lang-Sơn đem binh vào Giađịnh giúp Đức Nguyễn-Ánh
  2. Lê-văn-Quân là người ở Định-Tường (Mỷ-tho) khi ban sơ theo Đổ-thanh-Nhơn, sau lại về giúp Châu-văn-Tiếp mà làm bộ hạ, theo lời trong Giađịnh thông chí, (description de Giađịnh par Aubaret) thì Lê-văn-Quân là người có tánh nóng nảy, và căng cường, sau tự tử trong năm 1791.