Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/12

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 80 —

thủ Saigon, còn các trấn khác thì sắp đặt quan binh gìn giử, rồi hai anh em kéo nhau trở về Qui-nhơn là chổ kinh-đô của Nguyển-Nhạc mới kinh dinh sáng tạo.

Lúc bấy giờ Đổ-thanh-Nhơn[1] là một viên kiện tướng của đức Nguyển-Ánh, có lập một đạo binh hơn ba ngàn, kêu là quân Đông-sơn, chủ ý để đối với quân Tây-sơn của Nguyển-Nhạc.

Khi đức Nguyển-Ánh chạy ra cù lao Thổ-châu tỵ nạn, thì Đổ-thanh-Nhơn ỡ lại, rồi trở ra Bình-thuận mộ thêm binh sĩ, và tích thảo đồn lương, đặng chờ ngày khỡi chiến cùng quân Tây-sơn một trận.

Xãy nghe anh em Nguyển-Nhạc xuống thuyền trở về Qui-nhơn, liền kéo binh tấn vô và hiệp với các tướng đức Nguyển-Ánh là Nguyển-văn-Hoằng, Tống phước-Khuôn, và Tống-phước-Lương, mà chấn chỉnh binh thế.

Còn Châu-văn-Tiếp với Lê-văn-Quân cũng lo quần tụ các đạo binh nghỉa dỏng ở nơi Ba giống, về hạt Mỷtho. Rồi ngày đêm tập luyện quân sỉ, và sắm sữa khí giới chiến thuyền, đặng chờ ngày thâu phục Saigon và các xứ trong Nam-kỳ nầy lại.

Bửa nọ đức Nguyển-Ánh đương ở tại cù lao Thổ-châu nghe tin anh em Nguyển-Nhạc và Nguyển-Huệ


  1. Đổ-thanh-Nhơn quê quán ở Thanh-hóa, khi Tây-sơn dấy loạn, Đổ-thanh Nhơn phò chúa Nguyễn vua Duệ-Tôn vào Gia-đinh, sau Duệ Tôn bị Tây sơn giết chết, Đổ thanh Nhơn đầu đức Nguyễn Ánh, lập đạo binh gọi là Đông-sơn, theo lời của Aubaret nói trong Description de Gia đinh, thì đạo binh Đông sơn nầy đều dùng trường thương, và mặc y phục vằn vện như cọp.