Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Quyển II Giá: 0$50


LỊCH-SỮ TIỄU-THUYẾT

GIA-LONG TẨU-QUỐC

Tác-giã: TÂN-DÂN-TỮ, Cholon

XUẤT BẢN NĂM 1930 SAIGON.-IMP. BẢO-TỒN