Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/88

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


IN TẠI NHÀ IN BẢO-TỒN
MADAME DIEP-VAN-KY
23, Rue Filippini, 23
SAIGON