Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/7

Trang này cần phải được hiệu đính.
III

Quyển tiểu-thuyết lịch-sử nầy làm ra rất dày công phu, khó nhứt là phãi sấp đặt ra những chuyện tích thế nào cho liên lạc, bố trí cách nào cho hoàn toàn, chuyện nội sử với ngoại truyện ăn nhau, mà có ý vị thâm trầm, dể khiến lòng người ham mộ.

Huống chi ngôn từ chãi chuốt, dể đọc dể nghe, có chổ củng « múa men ngọn bút lang-đài, trường văn tô điểm một vài bông hoa. » thi vận thanh tao, đối đáp chính chắn.

Quyển lịch-sữ tiểu-thuyết nầy, ngoại trừ một vài ý tưởng và lời lẽ dường như của người đời nay mới sãn xuất ra, củng kể là một thiên kiệt tác. Người thường đọc đến ắc phải hoan nghinh, người rộng học xem vào cũng có lý thú, nghỉa là toàn quốc có thễ xem mà không tiếc ngày giờ.

Dẩu rằng tiểu thuyết mà nếu có thể tập cho quốc dân quen thuộc các tên tuổi nhà công thần phụ tá Cao-Hoàng, bình được Tây-Sơn, lên ngôi Cữu-Ngủ, như Lê-văn-Duyệt, Nguyễn-văn-Thành, Nguyễn-huỳnh-Đức, Châu-văn-Tiếp, Vỏ-Tánh, vân vân, cũng đũ bổ ích.

Nói qua cang thường luân lý, trước tác là một nhà nho học, những đều thương phong bại tục là đều khã ố của tiên sanh, chưa lật sách ra, dám đoán chắc rằng ở trong có đủ gương, Trung, Hiếu, Lể, Nghỉa.

Tri Phủ : TRẦN-VĂN-TẤN

Délégué Administratif à

CẦNGIUỘC