Trang này cần phải được hiệu đính.
— 83 —

TÔN TƯỚC, 尊爵

des titres des princes.

Thân vương, Quận vương, Thân công, Quấc công, Quận công, Huyện công, Hương công, Huyện hầu, Hương hầu, Kỳ ngoại hầu, Kỳ nội hầu, Đình hầu, Trợ quấc khanh, Tá quấc khanh, Phụng quấc khanh, Trợ quấc húy, Tá quấc húy, Phụng quấc húy, Trợ quấc lang, Tá quấc lang, Phụng quấc lang.MẠNG PHỤ, 命婦

épouses de grands mandarins ayant un titre honorifique.

Nhứt nhì phẩm viết Phu nhơn; Tam phẩm viết Thục nhơn; Tứ phẩm viết Cung nhơn; Ngủ phẩm viết Nghi nhơn; Lục, thất phẩm viết An nhơn; Bát cữu phẩm viết Nhu nhơn.