Trang này cần phải được hiệu đính.
— 82 —

Hòa thinh nhạc trưởng; Thanh bình ca trưởng; Chánh bát phẩm bá hộ; các cuộc tượng chánh ti tượng; Hưng-bình du mộc nhị bảo đội trưởng; chư trạm dịch mục; Thuận-an tấn phòng hải vệ đội trưởng; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện đội trưởng.

Tùng bát phẩm, sắc thọ trung tín tá hiệu húy, thụy là Dõng mậu:

Tùng bát phẩm bá hộ; các cuộc tượng phó ti tượng; Tập ấm thừa ân húy.

Chánh cửu phẩm, sắc thọ hiệu lực hiệu húy, thụy là Dõng lệ:

Các cuộc tượng, tượng mục; chánh cửu phâm bá hộ.

Tùng cửu phẩm, sắc thọ hiệu lực tá hiệu húy, thụy là Dõng mẫn:

Tùng cửu phẩm bá hộ; các hộ hộ trưởng; các huyện lệ mục; các cuộc tượng phó tượng mục.THỤY TẶNG XƯNG HIỆU, 諡贈稱號

titre honorifique conféré aux morts qui ont bien mérité de la patrie.

Nhứt phâm, xưng mổ tánh công; nhì phâm chí tứ phâm, xưng mổ tánh hầu; ngủ phâm dỉ hạ, xưng mổ tánh phủ quân.