Trang này cần phải được hiệu đính.
— 76 —

Chánh nhì phâm, cáo thọ Tư thiện đại phu; thụy là Trang lượng; Chánh trị thượng khanh, thì là Lục bộ Thượng thơ; Đô sát viện, tả hửu Đô ngự sữ cùng các tỉnh Tổng đốc.

Tùng nhì phẩm, cáo thọ Trung phụng đại phu, thụy là Đoan khởi, Chánh trị khanh:

Lục bộ tả hữu Tham tri; Đô sát viện tả hữu phó Đô ngự sữ cùng các tỉnh Tuần phủ.

Chánh tam phẩm, cáo thọ Gia nghị đại phu, thụy là Ôn mục, Tư trị khanh:

Lục bộ tả hữu Thị lang; Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ; Hàn lâm viện Trực học sĩ; Thông chánh sứ ti Thông chánh sứ; Thái thường tự khanh; Đại lý tự khanh; Thừa-thiên phủ doản; Thiệm-sự phủ Thiệm-sự; các tỉnh Bố chánh sứ; các biên Tuyên phủ sứ; Thủ hộ sứ (tới việc có chỉ dùng quan văn, hoặc dùng quan võ).

Tùng tam phẩm, cáo thọ Trung nghị đại phu, thụy là Ôn tịnh, Tư trị thiếu khanh:

Thông chánh sứ ti, Thông chánh phó sứ; Thủ hộ phó sứ; Quang lộc tự khanh; Thái bộc tự khanh.

Chánh tứ phẩm, cáo thọ Trung thuận đại phu, thụy là Đoan cẩn; Tán trị doản:

Lục bộ Lang trung; Hàn lâm viện Thị độc học sĩ; Tôn-nhơn phủ tả hữu Tá lý; Thái thường tự Thiếu khanh; Đại lý tự Thiếu khanh; Quấc tử giám tế tữu; Hồng lô tự khanh; Thừa-thiên phủ thằng; các tỉnh Án sát; Thiệm-sự phủ thiếu Thiệm-sự; Thái y viện viện sứ; Binh bị, lương từ các đạo.