Trang này cần phải được hiệu đính.
— 75 —

Phàm tu đinh diền sách tịch, cứ 3 năm tiểu tu, 6 năm đại tu.

Phép tu điền bộ, cứ mùa hạ, mùa thu, hoặc hạ, thu hai mùa; trong làng phải khai ruộng, đất, sào mẩu, thước, tấc là bao nhiêu, tọa lạc tại đâu, đông, tây tứ chí gắng cho rỏ ràng. Còn tu đinh bộ, thì cứ kẻ chịu tiền lúa làm thật nạp hạng; kẻ chịu sãn vật làm biệt nạp hạng; kẻ có quan chức cho tới bậc cử nhơn, tú tài, thì đem về hạng chức sắc; các nhiêu ấm, các lại dịch cùng binh, tượng, thì đem theo hạng miển sai.VĂN, VÕ GIAI CHẾ PHAM CẤP.

Công, Hầu, Bá, Tử, Nam, đều là tước thưởng công nghiệp lớn
(mỗi tước đều có tam đẳng)
.VĂN GIAI, 文階

grades des mandarins civils.

Trên bậc nhứt phẩm, thì là Tôn-nhơn phủ, Tôn-nhơn lệnh cùng chức Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

Chánh nhứt phẩm, cáo thọ để chữ: Đặt tấn vinh lộc đại phu; thụy chỉ nghĩa là Hàm-ân, để chữ Văn-tuyên, Thượng tả, hoặc Thượng hữu Trụ quấc.

Những hàng vào phẩm ấy thì là:

Tôn-nhơn phủ, tả hữu Tôn chánh; Thiếu sư; Thiếu phó; Thiếu bảo; Cần chánh điện Đại học sĩ; Văn minh điện Đại học sĩ; Võ hiển điện Đại học sĩ; Đông các Đại học sĩ.

Tùng nhứt phẩm, cáo thọ để chữ: Vinh lộc đại phu; thụy là Văn ới Trụ quấc, thì là các hiệp biện Đại học sĩ.