Trang này cần phải được hiệu đính.
— 70 —

Ti thuộc, như tại Gia-định buổi trước, thì thông phán 1, kinh lịch 1; chánh bát phẩm thơ lại 2; chánh cửu phẩm thơ lại 3; vị nhập lưu thơ lại 20.

Còn ti vưu tuyến: Tư vụ 1; chánh bát, cữu phâm đều 1; vị nhập lưu thơ lại 6.

Ngoài các trạm có dịch thừa, dịch mục, biện trạm, trạm phu, chức phận đều có sai đẳng.


Mỗi tỉnh có lễ sanh, chiếm hậu, lương y.

1º Ti lễ sanh, có hiệu thừa, hoặc tự thừa 1; lễ sanh chừng 15 người.

2º Ti chiếm hậu, (thường chủ việc làm lịch, chiếm thiên tượng). Có linh đài lang 1; chiếm hậu sanh chánh cửu phâm 1, vị nhập lưu thơ lại 5.

3º Ti Lương y, chánh cửu phẩm y sanh 1; y thuộc 10, cả thảy đều thuộc phan ti.ĐỐC HỌC, 督學 GIÁO THỌ, 教授 HUẤN ĐẠO, 訓導

direction de l’enseignement.

Mỗi tỉnh, tại tỉnh đặt Đốc học 1 người; các phủ đặt Giáo thọ đều 1 người; các huyện đặt Huấn đạo đều 1 người.

Hiệu Minh-mạng năm thứ ba, chuẩn đặt thêm chức phó Đốc học, cùng chức trợ giáo. Đến năm thứ mười tám, lại đặt thêm chức tổng giáo, nghĩa là thầy dạy tại tổng, có ý để mà dạy người có đạo Thiên Chúa, khử tà qui chánh, cách bạc tùng trung cho được đào thành mĩ tục.