Trang này cần phải được hiệu đính.
— 63 —

Hiệp tán cơ vụ 1, chánh tam phẩm; binh bị đạo, lương từ đạo, đều 1 người, trật chánh tứ phẩm; an biên ti, viên ngoại 2, đều chánh ngủ phẩm; chủ sự 3, chánh lục phẩm; tư vụ 4, chánh thất phẩm; chánh bát, cửu phẩm thơ lại, đều 8 người; vị nhập lưu thơ lại 16; giáo thọ 10, trật chánh thất phẩm; huấn đạo 10, trật chánh bát phẩm.

Năm thứ mười tám, chuẩn cải Sơn-bốc phủ, làm Sơn-định phủ; nguyên Cù-lâm phủ, làm Mỷ-tài phủ. Còn các chỗ thuộc về Hãi-tây, là Âu-ca, Vọng-vân, Du-trung, Ý-dĩ, Ngọc-bài; các chỗ thuộc về Hãi-đông, là Châu-tài, Bình-xiêm, Ca-thi, Phước-lai; các chỗ thuộc về phủ Sơn-định, là Sơn-phố, Sơn-trung, Trưng-thoại, Hoa-lâm, Quế-lâm; các chỗ thuộc về phủ Quảng-biên, là Khai-biên, Kim-trường, cả thảy 16 phủ đều cải làm huyện.

Lại nghị Hãi-tây, Hãi-đông, Sơn-định, Quảng-biên 4 phủ, mỗi phủ có 4, 5 huyện; đặt chức Tuyên phủ sứ 1 người, dùng quan tam phẩm làm quản lãnh, hoặc dùng bậc nhỏ hơn sung biện.

Bộ thuộc: tri sự 1; lại mục 2; vị nhập lưu thơ lại 10; các phủ khác cũng gần như vậy.

Năm thứ hai mươi mốt, y lời tấu chuẩn cho cả hạt Trấn-tây, tùy địa thế cùng dân số nhiều ít, đặt làm Nghi-hòa, Nam-ninh, Võ-công, Hãi-tây, Ninh-thới, Hãi-hòa, Hà-bình, Sơn-tịnh, Mỷ-tài, cả thảy 10 phủ; còn lại Thái-an, Đồng-lâm, Thượng-phong, Phong-tương, Nam-thạnh, Phò-nam, Nam-thới, Bình-xiêm, Kỳ-tô, Trưng-thoại, Hãi-bình, Du-trung, Ngọc-bi, Giang-hữu, Thới-thạnh, Hãi-ninh, Tập-vinh, Trung-hà, Phước-lai, Quế-lâm, Sơn-đông, Mỷ-tai, Hoa-lâm, cả thảy 23 huyện. Trong ấy Hãi-tây,