Trang này cần phải được hiệu đính.
— 61 —

Lại cải đề lại làm lại mục.

Năm thứ mười lăm, phân Phú-vinh, Hương-trà, Quảng-điền ba huyện, làm Phú-lộc, Hương-thủy, Phong-điền, cả thảy sáu huyện, đều đặt 1 tri huyện.

Năm thứ mười bảy, nghị chuẩn hễ huyện nào là tối yếu khuyết, thì đặt 2 lại mục; huyện nào trung khuyết, thì đặt lại mục 1.

Lại chuẩn huyện Hương-trà làm huyện đầu.


NHỊ THÀNH NGUYÊN THIẾT QUAN LẠI,
吏官設原城二

ancienne dénomination des provinces de gia-định et du tonkin.

Hiệu Gia-long năm đầu, đặt trong Gia-định 1 thành, Bắc-thành 1 thành, cả thảy có 2 thành.

Đặt Tổng trấn, phó Tổng trấn, cai bộ, cai án, tri bộ.

Lại phái Hộ, Binh, Hình, ba Bộ tham tri đều 1 người, thiêm sự cũng đều 1 người, phân hay việc Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, sáu tòa. Lại đặt thơ ký, cai án, tri bộ, xá sai ti, tương thần lại ti.

Tại Bắc thành lại đặt điển hàn ti, điển thơ ti, lại ti, lễ ti, bí thơ ti; mỗi ti có câu kê, cai hạp vân vân, tùy việc phiền giản, không định là mấy người.

Năm thứ ba, cải xá sai, tương thần hai ti, làm lại tả hữu thằng cũng hai ti.

Sau y theo lời tấu, chuẩn Gia-định thành chánh dinh, các ti lập làm tả hữu thằng hai ti, mỗi ti 100 người, phân làm Hộ, Binh, Hình, Công bốn phòng, còn ti chiếm hậu thì đặt 10 người.

Đến đời Minh-mạng năm thứ mười hai, mười ba, tài tỉnh Bắc-thành, Gia-định-thành, các tào viên dịch.