Trang này cần phải được hiệu đính.
— 59 —

Qua năm thứ bảy, cải xá sai, tương thần lại hai ti, làm tả hữu thằng hai ti, phân làm Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, sáu phòng, lại dùng cựu ngạch xá sai trong dinh mà bổ vào đó.

Lại chuẩn qui thầy thuốc giỏi ở ngoại tịch, lập làm một ti lương y.

Lại chuẩn định ti tả thằng, câu kê 1; cai hạp 2; thủ hạp phòng lại 2; bổn ti 10; thủ hạp phòng binh 2; bổn ti 10; hình phòng thủ hạp 2; bổn ti 25.

Hữu thằng ti, câu kê 1; cai hạp 2; hộ phòng thủ hạp 2; bổn ti 25; lễ phòng thủ hạp 2; bổn ti 10; công phòng thủ hạp 2; bổn ti 15.

Ti lương y, huấn khoa 1; về tảng giai tùng cửu phẩm; bổn ti 15; vị nhập lưu.......

Sau đó chỉ dụ Quảng-đức dinh làm trực lệ Quảng-đức dinh.

Hiệu Minh-mạng năm thứ hai, cải cai hạp làm chánh bát phẩm thơ lại; thủ hạp làm chánh cửu phẩm thơ lại.

Năm thứ ba, nghị chuẩn tả thằng ti câu kê 1; Lại phòng chánh cửu phẩm thơ lại 2; vị nhập lưu thơ lại 10. Các phòng khác đều cải như vậy.

Cũng trong năm ấy, cải Quảng-đức dinh làm Thừa-thiên phủ.

Năm thứ tư, bổ thọ cho kinh thành Đề đốc kiêm lý Thừa-thiên phủ sự vụ 1; Phủ doản 1; đều lãnh chánh tam phẩm.

Lại đặt Phủ thằng hoặc Phủ thừa 1, chánh tứ phẩm.

Năm thứ tám, cải tri bộ làm thông phán, câu kê làm kinh lịch.

Năm thứ chín, tài tỉnh chức huấn khoa, trong ti lương y.

Hiệu Triệu-trị năm thứ ba, y lời tấu, chuẩn cho các viên dịch trong nha ấy, phân làm tả, hữu thằng hai ti, bải danh hiệu sáu phòng.