Trang này cần phải được hiệu đính.
— 58 —

THỪA THIÊN PHỦ, 承天府

préfecture de la capitale.

Kinh thành Đề đốc kiêm lý, 提督兼理 Thừa-thiên phủ sự vụ, 1 người.

Phủ doản, 府尹 1.

Bộ thuộc có Tả thằng ti: thông phán, kinh lịch, đều 1 người, chánh bát phẩm thơ lại 2; chánh cửu phẩm thơ lại 6; vị nhập lưu thơ lại 25.

Hữu thằng ti: thông phán, kinh lịch, đều 1 người; chánh bát phẩm thơ lại 6; vị nhập lưu thơ lại 25.

Thuở đầu lập dinh Quảng-đức, nguyên cũ là xứ Thuận-hóa, phủ Triệu-phong, năm Tân-dậu mới cải là Quảng-đức dinh, đặt ra có quan Lưu thú, có ký lục, cai bộ. Thuộc ti có thơ ký, tri bộ, cai án, tri án, câu kê, cai hạp, thủ hạp, bổn ti các chức.

Hiệu Gia-long năm đầu, đặt Quảng-đức dinh, có Khâm sai lưu thú 1.

Ti xá sai, thì có câu kê 2; cai hạp 6; thủ hạp 12; bổn ti 29. Còn Tương thần lại ti, thì có câu kê 2; cai hạp 5; thủ hạp 12; bổn ti 32.

Đến năm thứ ba, chuẩn định công đường lưu thú, ký lục, cai bộ, chức chế đều chánh tam phẩm (như dùng quan tùng nhì phẩm sấp lên kiêm lảnh, thì cứ theo phẩm cấp ấy). Thơ ký, cai án, tri bộ, chức chế đều tùng ngủ phẩm. Câu kê tùng lục phẩm; cai hạp ở đó, lại với chiếm hậu ti cai hạp, đều để tùng thất phẩm; thủ hạp với chiếm hậu ti thủ hạp, đều để tùng bát phẩm; bổn ti cùng chiếm hậu ti, đều cho tùng cửu phẩm.