Trang này cần phải được hiệu đính.
— 52 —

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: chức Tế tửu chánh tứ phẩm; Tư nghịệp tùng tứ phẩm: Học chánh tùng lục phẩm; Giám thằng chánh thất phẩm; Điển bộ tùng bát phẩm; Điển tịch tùng cửu phẩm.

Hiệu Thiệu-trị năm đầu, có chỉ dụ rằng: « quấc tử giám hệ thành duân chi địa, nghi biểu du quan, nguyên trước dùng hai đại thần kiêm lảnh; cho tới bây giờ có chức Thái bảo, Văn minh điện Đại học sĩ, là Trương-đăng-Quế, chiếu cố mà thôi; nay cho chức Đông các Đại học sĩ, là Võ-xuân-Cẩn, đồng kiêm lảnh quấc tử giám sự vụ; đơn ngoạt để cho Trương-đăng-Quế; song ngoạt thì về Vỏ-xuân-Cẩn, tùy việc phải làm, chiếu y theo lệ trước mà thi hành. »TÔN HỌC SỞ, 尊學所

lycée consacré à l’instruction des princes.

Hoàng thân công 1 ông, đổng việc; Hàn lâm viện Thị độc học sĩ, 2; dùng người Tôn thất làm Tổng quản; Thị giảng học sĩ, 1; Thị độc, 1; chánh cửu phẩm thơ lại, 1, dụng người có văn học; vị nhập lưu thơ lại, 2; dùng người trong các bộ Lại, Lễ, Binh, Hình, bốn bộ.TAM ĐƯỜNG, 三堂

les trois collèges.

Quảng học, Quảng thiện, Minh thiện ba nhà, mỗi nhà cấp phó Trưởng sữ 1 người; Tư vụ 1; chánh tùng bát cửu phẩm đều 1 người; vị nhập lưu thơ lại 12.

Sau có chuẩn đặt thêm Quảng phước, Dưỡng chánh, Thiện khánh, Quảng nhơn các đường, đều để mà nuôi dạy các Hoàng tử, Hoàng tôn.