Trang này cần phải được hiệu đính.
— 49 —

ĐẠI LÝ TỰ, 大理寺

cours d’appel.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cửu phẩm đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 12 người; chủ việc hình ngục lớn.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Đại lý tự khanh, chánh tam phẩm; Thiếu khanh, chánh tứ phẩm.THÁI THƯỜNG TỰ 太常寺

commission chargée des cérémonies en général et du culte.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chủ việc tế tự.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cữu phẩm đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 12 người.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Thái thường tự khanh, chánh tam phẩm; Thiếu khanh, chánh tứ phẩm.QUANG LỘC TỰ, 光祿寺

commission chargée des sacrifices.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chưởng việc yên hưởng biện phẩm vật cho được ban thưởng.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, đều 1 người, bát, cửu phẩm đều 3 người; vị nhập lưu thơ lại 12.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Quan Lộc tự khanh tùng tam phẩm, Thiếu khanh tùng tứ phâm.


4