Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/72

Trang này cần phải được hiệu đính.
52
HÁT NÓI

mũi giáo mũi tên ở nơi sông Nhị rỏ giọt lệ cương thường, sóng cồn ở bến Thúy ái để tấm thân tiết nghĩa. Mấy câu này câu trên nói về chồng bà, câu dưới nói về bà.

64. — MÙA THU ĐI CHƠI THUYỀN DƯỚI TRĂNG

Xinh thay tiết thu-thiên quang-cảnh,
Khi lạc-hà 1 giãi bóng tà-dương 2!
Một con thuyền[1] cạy bát 3 bên giang,
Thu-thủy cộng tràng-thiên nhất sắc 4.
Vầng ngọc-thỏ 5 in sông vằng-vặc,
Giữa giang-tâm bóng lộn mấy từng!
Trên một trăng, dưới một trăng,
Xui lòng kẻ hữu-tình ngao-ngán.
Thùy bả kim bôi phân lưỡng đoạn,
    誰 把 金 杯 分 兩 段
Bán trầm thủy để bán thiên thai 6.
    半 沉 水 底 半 天 台
Vầng trăng ai sẻ làm hai,
Nửa in dưới nước nửa cài trên không?
Nước mây thăm thẳm một dòng.

Vô-danh thị

CHÚ THÍCH. — 1. Lạc hà là đám mây có bóng mặt trời buổi chiều chiếu vào thành sắc vàng ánh. — 2. Tà-dương là mặt trời xế chiều. — 3. Tiếng nhà thuyền: cạy: lái ra; bát: lái vào. — 4. 秋 水 共 長 天 一 色: nước mùa thu cùng một mầu với trời rộng. — 5. Là mặt trăng. — 6. Nghĩa là: ai cầm chén vàng chia hai đoạn, nửa chìm đáy nước nửa lưng trời. (Chén vàng là mặt trăng). Hai câu thơ chữ này tác-giả đã dịch ở hai câu dưới.

CÂU HỎI. — I. Ý tưởng. — 1. Bài này cốt tả cảnh gì?

2. Tác-giả tả cảnh trăng nước thế có khéo không?

3. Cái cảm-tưởng của tác-giả lúc bấy giờ thế nào?

II. Lời văn. — 1. Cạy bát: nghĩa những tiếng ấy. — Bóng lộn mấy từng: mấy chữ ấy tả có hệt không? — Ngao ngán: ý nói gì? Tại sao? — Ba câu cuối có thành một bức tranh tuyệt-bút không?


  1. Ghe.