Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/61

Trang này cần phải được hiệu đính.
41
HỢP THÁI

Trông gương trí-tuệ lau lòng tục,
Lần chuỗi bồ-đề kết trái duyên.
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn.
Dầu chưa nên phật, cũng nên tiên.

CHÚ THÍCH. — 1. Điển cũ: Vua Tống chơi ở dưới núi Cao-đường, chiêm bao gặp người con gái thần cùng vua hợp hoan. — 2. Tiếng Nam-kỳ: tức là thuyền. — 3. Tức là cảnh phật.

54. — NGŨ THẬP NGŨ TỰ THỌ

Dương-Khuê

Thường gọi là cụ Vân-Đình, vì cụ người làng Vân đình, phủ Ứng-hòa, tỉnh Hà-đông, đậu tiến-sĩ đời Tự-Đức, làm quan đến thượng-thư, cùng với em là Dương-Lâm, đậu giải-nguyên, đều là tay hay nôm có tiếng gần đây, còn nhiều thơ ca truyền lại.

Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi lăm nữa đó mà.
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn ả nguyệt dầu yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước,
Được riêng khỏe mạnh phúc nhà ta.