Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/244

Trang này cần phải được hiệu đính.
224
VĂN XUÔI KIM

Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn-nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm-láp, tất-tả chạy xông vào, thở không ra lời:

— Bẩm....... quan-lớn,..... Đê vỡ rồi!

Quan lớn đỏ mặt, tía tai, quay ra, quát rằng:

— Đê vỡ rồi!..... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?...... Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng-xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

— Dạ, bẩm......

— Đuổi cổ nó ra!

Ngài quay vào, hỏi thầy đề:

— Thầy bốc quân gì thế?

— Dạ, bẩm con chưa bốc.

— Thì bốc đi chứ!

Thầy đề, tay run cầm-cập, thò vào đĩa nọc, rút một con bài lật ngửa, xướng rằng:

— Chi-chi!

Quan lớn vỗ tay xuống sập kêu to:

Đây rồi!..... Thế chứ lại!

Rồi ngài vội vàng xòe bài, miệng vừa cười vừa nói:

— Ù! Thông tôm, chi-chi nẩy!..... Điếu mày!.....

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh-láng, soáy thành vực sâu, nhà cửa chôi băng, lúa má ngập hết: kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh-đênh mặt nước, chiếc bóng bơ-vơ, tình-cảnh thảm sầu, kể sao cho siết!

Phạm-duy-Tốn (Nam-Phong, số 18)

CÂU HỎI. — I. Ý tưởng. — 1. Thế nào gọi là tả-chân tiểu-thuyết? Bài này cốt tả tình-cảnh gì? — Cách kết-cấu bài này thế nào?

2. Trong bài này tác-giả đem hai cảnh gì đối với nhau? Hai cảnh ấy trái ngược nhau thế nào?

3. Đọc xong bài này cảm-giác cùng tư-tưởng anh thế nào?