Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/17

Trang này cần phải được hiệu đính.
XV


Sử-chí Phan-huy-Chú 潘 輝 注 : Lịch triều hiến chương[1] 歷 朝 憲 章
Phạm-đình-Hổ 范 廷 琥 : An-nam chí 安 南 誌
Trịnh-hoài-Đức 鄭 懷 德 : Gia-định thông-chí 嘉 定 通 誌[2]
Lê-quang-Định 黎 光 定 Nhất thống địa-dư chí
一 統 地 輿 誌
Cao-xuân-Dục 高 春 育 Đại-Nam nhất thống chí[3]
大 南 一 統 誌

§ 2. — QUỐC-VĂN

Từ đời Trần trở về trước, nước ta vẫn có tiếng nói riêng: tất cũng đã có một nền văn-chương diễn xuất bằng quốc-âm, tiếc rằng đến nay nền văn cổ ấy đã thất-truyền. Chỉ còn sót lại những câu tục-ngữ ca-dao, lắm câu hay cũng chẳng kém gì các câu trong kinh Thi: đó tức là nền văn tối-cổ ở nước ta.

Mãi đến đời Trần Nhân-tôn (1278 — 1293) ông Hàn-Thuyên mới phỏng theo Đường-luật của Tàu mà đặt ra luật thơ văn quốc-âm tức là Hàn-luật, tự đấy các nhà thi-văn mới theo luật ấy mà ngâm-vịnh trước thuật mà nền văn-nôm mới thành-lập vậy.

I. — PHÔI-THAI THỜI-ĐẠI

ĐỜI TRẦN

Hàn-Thuyên 韓 詮: Văn-tế cá sấu

Nguyễn-sĩ-Cố 阮 士 固
Trần-khánh-Dư 陳 慶 餘: Thơ bán than *

  1. Ông Deloustal đã dịch hai chương trong quyển mày ra chữ pháp là chương « Hình luật chí » đề là « La Justice dans l’ancien Annam » đăng trong tạp-chí trường Bác-cổ (Bulletin de l’Ecole français d’Extrême-Orient) và chương « Quốc dụng chí » đề là « Ressources financières et économiques de l’Etat dans l’ancien Annam » đăng trong Đông-Pháp tạp-chí (Revue indochinoise).
  2. Quyển này ông Aubaret đã dịch ra chữ Pháp: (Histoire et description de la Basse Cochinchine, Paris, 1863).
  3. Quyển này mới làm xong về xứ Trung-kỳ, ông Phan-kế-Bính đã dịch ra quốc-ngữ đăng trong Đông-dương tạp-chí.