Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/166

Trang này cần phải được hiệu đính.
146
KINH NGHĨA

là trọng nể. — 7. Nói bậy nói nhảm. — 8. Tục-ngữ: nói ý lăng-loàn hiếp nạt. — 9. Tục-ngữ: ý nói làm xấu chồng thì mình cũng hổ (mắc cở) lây, có vinh dự gì. — 10. Tục-ngữ: mẹ vợ như bèo trôi sông, ý nói khinh miệt. — 11. Tục-ngữ: nói ý hợm-hĩnh, kiêu-kỳ. — 12. Tục-ngữ: Bố vợ thì vớ cọc chèo; ý nói đãi bố vợ không ra gì cả. — 13. Nghĩa là vào nhà nào phải theo thói nhà ấy. — 14. Nghĩa là đi lấy chồng phải theo chồng.